Adatvédelmi nyilatkozat

A CivilHír oldal üzemeltetőjének ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, https://civilhir.net oldalon elérhető portál (ideértve a nyilvános fórumokat is) és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatkezelő neve: Média Fakultatív Az adatkezelő címe: [email protected] Adatfeldolgozó megnevezése: Média Fakultatív Nyilvántartási szám: 13/3284.

Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, és kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetve a volt felhasználó személyes adatai statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói vagy szerződött partnerei ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói vagy a szerződött partnerei mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy - a szolgáltatás használata során felmerülő vitákat rendezze, - a felhasználók számára felvilágosításokat adjon, - közreműködjön a működési és szolgáltatásban előforduló problémák elhárításában, - közreműködjön az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában.

Az üzemeltető a személyes adatok feldolgozását: - tisztességesen és törvényesen végzi, - gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon, - gyűjtés és/vagy további feldolgozás során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek, - a gyűjtés és kezelés során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek, - minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel a gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek, - tárolást olyan formában végez, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.

REGISZTRÁCIÓ

A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak marketing- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit.

Az üzemeltető a felhasználók részére a levelezésre és az érdeklődési körük kiválasztására lehetőséget biztosít. Ezek segítségével az üzemeltető a felhasználók részére a már megadott preferenciáik, illetve az általuk már megadott adatok alapján marketing és reklámcélú üzeneteket is eljuttathat a felhasználókhoz. A szolgáltatás használata regisztráció nélkül (személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül) is lehetséges.

Az adatkezelés alapja mindig a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatást használók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülhetnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy éven keresztül tárolhatja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli ezt. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.

EGYÉB SZABÁLYOZÁS

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatait. A felhasználó személyes adatainak harmadik személlyel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

- Amennyiben a szolgáltatás bizonyos részeit (co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják illetve üzemeltetik, és ezeket a felhasználó igénybe veszi és ennek során személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre a független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak vonatkoznak.
- Az üzemeltető együttműködik a nyomozati szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése stb.) felderítése érdekében. Az üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében a felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.
- A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat és közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást, értékelést, bejegyzést vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információk tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
- Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt.
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználó személyes és egyéb adatainak kezelésére.
- A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlés útján létesít egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával. Az üzemeltető végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.

SZERZŐI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK

Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), az teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

- a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését,
- a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat,
- a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, a telefonszámát valamint az elektronikus levelezési címét.

REMARKETING

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adsense rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az üzemeltető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az üzemeltető köteles az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.